تعاریفی که برای حافظه ارائه شده است عبارتند از :
الف ) حافظه ایجاد اثر بوسیله یک تجربه است و نگهداری آنچه که در این اثر ضبط شده و دخول مجدد آن به هشیاری .
ب) حافظه یعنی حفظ آنچه در گذشته آموخته شده است به صورت نگهداری , یادآوری و تشخیص.
انواع حافظه :
حافظه یا کلامی است یا حرکتی.
امر کلامی را به حافظه نسبت می دهند ولی امور عملی را اصطلاحا عادت می گویند.
مراحل حافظه:
برای حافظه مراحل مختلفی را متذکر شده اند که عبارتند از :
۱ -توجه برای یادگیری یک امر و نهایتا به حافظه سپردن آن اول باید به آن توجه کرد . افرادی که دقت کمی دارند نمی توانند امری را یاد بگیرند و تمایلات اشخاص و اشتغالات ذهنی آنها در این امر موثر است.
۲- حفظ : اساس حافظه حفظ است یعنی ضبط مطالب یادگیری شده در ذهن.
۳- یادآوری : جریانی که فرد می خواهد آنچه را قبلا درک کرده است و در مغز و حواسش نیست به خاطر آورد.
۴ -تشخیص: شناسایی مورد آشنا از نا آشنا ,تشخیص ازیادآوری اسانتر است.
عوامل موثر بر حافظه :
۱- انگیزه : وجود انگیزه عاملی برای به خاطر سپردن مطلب است.
۲ -با معنی بودن : مطالبی که فهمیده و استنباط می شوند بهتر یادگیری شده و بیشتر در حافظه باقی می ماند.
۳- کل و جز» : با درک کلیات و بررسی اجزا» و اتصال آنها به کلیت می توانیم مطلب را معنی دار ساخته و حفظ  آن را آسان تر سازیم.
۴ -نقل کردن: بیان آنچه را که فرد می آموزد در جریان حفظ تاثیر دارد.
۵- اجرا و تمرین در اوقات پراکنده : تمرین و تکرار مطالبی که حفظ شده موجب تثبیت در حافظه می شود.
۶- سرعت یادگیری : افرادی که زود یادمی گیرند مطالب بیشتری می آموزندوبهتر مطالب را به خاطر می آورند.
۷- زمینه عاطفی مطلوب: وجود آرامش روحی عاملی است که به حافظه کمک می کند , درحالی که وجود اضطراب موجب فراموشی می شود.
راه های پرورش حافظه :
۱- ساختن تصویر ذهنی :از هر مطلب تصویری در مغز تشکیل دهیم .
۲- مرتبط کردن آموخته ها به آموخته های قبلی: ایجاد تداعی بین مطالب جدید و مطالب قدیمی موجب پرورش حافظه و تثبیت موضوع درحافظه می شود.
۳- وجود آهنگ و ریتم: یعنی این که مطالب اگر در قالب کلام موزون ( شعر گونه ) باشند, بهتر در حافظه می مانند.
۴- انباشته ساختن مطالب: لازم است که مطالب را تدریجا به حافظه سپرد و انباشته کردن مطالب در ذهن باعث فراموشی می شود. مثلا یک دانش آموز باید به تدریج خود را برای امتحان آماده نماید و هرکز در شب امتحان تمامی کتاب را نخواند.
۵ -خواندن مطالب از حفظ: پس از یادگیری لازم است که مطلب به صورت حفظ شده چندین بار تکرار شود.
۶- استراحت بعد از یادگیری : لازم است که فرد پس از یادگیری یک مطلب به استراحت بپردازد و از پرداختن بلافاصله به مطلبی دیگر خود داری کند.
۷- یادگیری کلیت ها: مطالب را به صورت کلی یاد بگیرید و سپس اجزا» را به کلیت مرتبط کنید